ΙΔΡΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΦΕΤ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η Ενωση σκοπούς έχει:

-Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των καταστηματαρχών Εστιατορίων, Ψαροταβερνών, Ψητοπωλείων και Συναφών Επαγγελμάτων με την γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κι μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

-Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, γιά την προσφορότερη διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

 -Την ενθάρυσνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, γιά την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομκών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

-Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
-Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

  Γιά την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ενωση:

1.Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις συνεταιριστικες οργανώσεις, τους αγροτικούς Συλλόγους, τις συνδικαλιστιλές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, γιά κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μέρους, γιά την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά κι κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, γιά την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων κι την περιφρούρηση των επαγγελματικών, Οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
3.Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο γιά την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.  
4.Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ενωσης σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμεσα αφορούν τον κλάδο.
5.Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6.Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7.Συμμετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
8.Επικροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της γνώσης και πλουτίζει αυτόν με τα απαρίτητα μέσα.
9.Η Ενωση μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιάς τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιάς κλαδικού.

 

   ΗΟΜΕ